Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Meno, priezvisko, titul : ....................................................................................................................

Adresa bydliska: ..............................................................................................................................

Telefónne číslo/ email: .....................................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou SELEKTRA Jozef Maťavka, so sídlom Družstevná 1143/24 , 958 01 Partizánske, IČO: 11741562 (ďalej len ako „predávajúci“). 

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .................................

Dátum objednania :   ...........................................

Dátum prijatia tovaru: ..........................................

 Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.selektra.sk):

 ….....................................................................................................................................................

 ….....................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj): .....................................................................................

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Žiadam o vrátenie peňazí na bankový účet: .....................................................................................

 

V ..............................., dňa ........................, podpis spotrebiteľa .....................................................

 

TOPlist