Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

selektra_logo

pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

 

1. Úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi Jozef Maťavka SELEKTRA so sídlom Družstevná 1143/24, 958 01 Partizánske, IČO: 11741562, DIČ: 1020437594, IČDPH: SK1020437594, Živnostenský register č. 305-2005, živnostenský list vydaný Obvodným úradom v Prievidzi, (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.selektra.sk. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v internetovom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

2. Informácie o tovare a cene

Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedenom v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky zobrazené pri tovare môžu byť len ilustračné. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Doprava tovaru je samostatná služba, ktorej cena je určovaná podľa cenníka dopravy uverejneného na stránke www.selektra.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho pred potvrdením objednávky. Ceny tovaru na e-shope www.selektra.sk nemusia byť zhodné s cenami v kamenných predajniach SELEKTRA.

 

3. Spôsob objednania tovaru

Kupujúci si tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu objednáva postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“. Tento návod je umiestnený v menu elektronického obchodu. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze predávajúceho, ale je podmienené potvrdením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný e-mail, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

 

4. Potvrdenie objednávky

Po overení disponibility tovaru a platných cien predávajúci objednávku kupujúcemu potvrdí e-mailom. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a termín dodania. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

5. Platobné podmienky

Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.selektra.sk je možné uhradiť hotovosťou kuriérovi alebo prevodom na účet. Pri platbe na dobierku je kupujúcemu popri cene tovaru účtovaná aj cena za dopravu podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke internetového obchodu www.selektra.sk. Celkovú platbu dobierky kupujúci v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky. V prípade platby prevodom na účet, kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky na základe vystavenej zálohovej faktúry predávajúcim, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane ceny za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t. j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

6. Podmienky dodania tovaru

V prípade záujmu si môže kupujúci tovar vyzdvihnúť v našej predajni SELEKTRA, na adrese 1. mája 1717/5, 958 01 Partizánske. Vyzdvihnutie tovaru objednaného cez internetový obchod www.selektra.sk je zadarmo. Platba pri osobnom prevzatí tovaru je možná len v hotovosti. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od e-mailového potvrdenia objednávky kupujúcemu a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia  (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Po doručení je kupujúci povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktuje predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Tovar zasielame kuriérskou službou v rámci celej SR. Tovar nezasielame do ČR.

 

7. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese eshop@selektra.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Predávajúci je podľa § 10 ods.4 zákona č.102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

8. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom „Potvrdenie objednávky“, až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, kupujúci má právo stornovať ju. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu eshop@selektra.sk, telefonicky alebo osobne v sídle firmy.

 

9. Spracovanie osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré predávajúci zhromažďuje výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v  zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky. Aby sme zabezpečili, že Váš zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka vyžadujeme pri doručení preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu - poskytnutie tejto informácie je prospešné pre Vás. Túto informáciu nepožadujeme pri zásielkách na dobierku.

 
Účel spracúvania osobných údajov
 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.selektra.sk.
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje:

 • meno a priezvisko / obchodný názov*
 • adresa trvalého bydliska / sídla*
 • IČO*, DIČ*, IČ DPH*
Údaje pre doručenie:
 • meno a priezvisko príjemcu
 • adresa doručenia
 • telefónne číslo príjemcu (vyžadujú ho kuriérske spoločnosti)
Kontaktné údaje:
 • meno kontaktnej osoby
 • telefónne číslo (pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom)
 • adresa elektronickej pošty (pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle)
Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru:
 • číslo občianskeho preukazu [ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku)]
Údaje o Vašich objednávkach:
 • pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií
* iba pre registrácie firiem
 
 

Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Pre ochranu kupujúceho je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ kupujúci za tento tovar už zaplatil.

 

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Rozsah poskytovaných údajov: meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Kupujúci sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku). Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny. Kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od predávajúceho vyžadovať:
 • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje,
 • odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. elektronickou poštou na adrese eshop@selektra.sk písomne alebo osobne v sídle firmy.

 

10. Reklamácie

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK 

 

 

V Partizánskom, 1. januára 2017

TOPlist